ZUM TAG DER KOSMONAUTEN / DAN KOZMONAVTOV, Saturday 13.4.2013, 7 pm


Josef Schützenhöfer „GAGARIN“, 2004, Oil on wood, 60 x 70 cm,
Detail; Collection: MOVEMENT KOCMOC GROUP GAGARIN, Vienna
 
 
ZUM TAG DER KOSMONAUTEN
 
am Samstag, 13.4.2013, 19:00 Uhr
A-8490 Bad Radkersburg, Stadtgrabenstraße 33
 
Christian REISER
ALWAYS REMEMBER JURI GAGARIN

Film
 
Y [:why]
BLESSING ALARM

Konzert
 
 

ZUM TAG DER KOSMONAUTEN / DAN KOZMONAVTOV
 
 
WOSTOK 1 Garage Zollamt / V garazi Carinarnica
 
 
HOCHAMT FÜR J.A.GAGARIN Kozmicna masa v sestih sunkih – Predigt / Pridiga Gen. Maj. W.I. Famlin
(Komm. KOCMOC a.D., Pilot WOSTOK 1)
 
 
ALWAYS REMEMBER JURI GAGARIN Film Maj. Christian Reiser (Co-Komm. KOCMOC 110)
 
 
BILDKOMMUNION / SLIKOVNO OBHAJILO Ltn.B. Josephus Schützenhöfer SG (Pilot-Komm. KOCMOC 110)
 
 
BLESSING ALARM Gruppe / Skupina Y [:why] /SLO (www.yband.si) …
 
 
 
EINTRITT FREI! / VSTOP PROST! PAJECHALI!
 
 


zurück